Hoạt động của Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng Dân tộc, miền núi trong mùa Covid-19

Chung tay cùng đất nước ngăn chăn dịch Covid -19. Trung tâm đã phối hợp AFV và các thanh viên Liên minh RiM xây dụng tờ rơi và dựng Video tuyên truyền dịch Covid -19 bằng 5 thứ tiếng : Mông, Tày, Dao, Ê Đê, Khmer.
Xây dựng bộ tài liệu Truyền thông về vai trò người khyết tật trong quản lý rủi ro Thiên tai, biên soạn 5 loại tờ rơi về bảo vệ trẻ em trong Thiên tai.
Những kết quả hoạt động đó nhằm hỗ trợ nhóm người dễ bị tổn thương vượt qua dịch bệnh và rủi ro Thiên tai