Trung tâm HRC triển khai nhiệm vụ đầu năm 2020

Sáng 2/1/2020 Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng DTMN, phối hợp với Trung tâm HCDC, MEC, LPSD triển khai nhiệm vụ nhằm góp phần tuyên truyền trong cộng đồng tác hại của dich virut Corona

Truyền thông về Người khuyết tật trong giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ trẻ em trong thiên tai