Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc miền núi tọa đàm với các nhà khoa học

ngày 26/10/2020 TS Hoàng Xuân lương Giám đốc Trung tâm, có buổi tọa đàm cùng các nhà khoa học dân tộc Hoa, Chăm, Khmer, Ba Na, Ê Đê, và các nhà khoa học quan tam vấn đề dân tộc thiểu số.
Buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề : Những vấn đề cơ bản, cấp bách nổi lên ở ùng DTTS Việt Nm
Trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, Các đại biểu nêu lên nhiều vấn dề mà cuộc soosngs rất bức xúc : Không gian sinh tồn của người DTTS bị thu hẹp, thiếu đất sx trầm trọng, sinh kế cho những vùng thiêu đất trở thành vấn đề cấp bách.
Các chương trình dạy tiếng dân tộc không phản ánh được nguyện vọng bảo tồn Văn hóa, nó không phải là ngôn ngữ của đồng bào, học tieng dan tộc mà như học một ngoại ngữ khác, không phải là chữ viết, tiếng nói của chính tộc người mình.
Các nghiên cứu về Dân tộc thì nhiều người chủ trì đề tài lại không hiểu DTTS, áp đặt nhãn quan của dân tộc đa số cho nười thiểu số. Các vấn đề rất cơ bản trong quan hệ dân tộc như quan hệ dtts với Nhà nước, với dân tộc Kinh, Đại đoàn kết các dân tộc, hòa hợp dân tộc hầu như chưa được đề cập tới.
Buổi tọa đàm cũng kiến nghị dược nhiều nội dung cần giải đps trong chương trình nghiên cứu những năm tiếp theo