TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Liên hệ
54v2

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

Thành lập ngày 24/3/2016 theo Quyết định 214 QĐ-LHHVN của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 Địa chỉ: Số 358  đường Bưởi, quậnBa Đình, Hà Nội, Việt Nam

 Hotline: 0978.675.699

 Email: Human.vn55@gmail.com