TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Bài nghiên cứu » Luật sư trao đổi về Nghị định 80 đối với các tổ chức khoa học hoạt động phi lợi nhuận

Luật sư trao đổi về Nghị định 80 đối với các tổ chức khoa học hoạt động phi lợi nhuận

11:40 | 25/04/2023

 1. CÁC QUY ĐNH PHÁP LUT CHÍNH VTHUVÀ QUN LÝ NHÀ NƯC ĐI VI CÁC TCHC PHI LI NHUN TI VIT NAM

  TA ĐÀM, ngày 19/2/2022

  Lut sư.Tiến . Trn Th Hương Trang
  Đoàn Lut  Thành ph Ni

   

  Tóm tt các ni dung chính:

  -Các tchc phi li nhun là ai? Vai trò ca các tchc phi li nhun

  -Ngh đnh 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 ca Chính ph v qun s dngvin tr không i hình thc h tr phát trin chính thc ca cơ quan, tchc, nhân c ngoài cho Vit Nam (NĐ80).

  -Lut thuế thu nhp doanh nghip; Ngh đnh 218/2013/NĐ-CP quy đnh chi tiết ng dn thi hành Lut thuế thu nhp doanh nghip (NĐ 218)

  -Ngh đnh 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy đnh chi tiết Lut qun thuế 2019, Ngh đnh 125/2020/NĐ-CP quy đnh x pht vi phm hành chính

  - Các kiến ngh

   

  Đang tải…
   

   

  Các tchc phi li nhun là ai?

  1 – s tr giúp hi (theo Ngh đnh 103/2017/NĐ-CP),

  2 - Qu hi, qu t thin (theo Ngh đnh 93/2019/NĐ-CP)

  3- Hi (theo Ngh đnh 45/2010/NĐ-CP, Ngh đnh33/2012/NĐ-CP)

  4-Tchc khoa hc công ngh (theo Lut Khoa hc Công ngh, Ngh đnh 08/2014/NĐ-CP)

  5 - Các t chc phi chính ph quc tế (theo Ngh đnh12/2012/NĐ-CP)

  Câu hi tho lun: Hin gi, phn ln các t chc khoa hc côngngh đăng i VUSTA, vy, kiến ngh nào đ tăng ng vai trò, trách nhim qun ca VUSTA?

   

   

  Vai trò ca các tchc phi li nhun

  Đóng mt vai trò quan trng đi vi s phát trin ca đt c

  Trin khai thc hin các khon tài tr phi chính ph mc đích pháttrin kinh tế - hi, vin tr nhân đo không mc đích thương micùng thiết yếu cho Vit Nam:

  Phn bin khoa hc vn đng phát trin chính sách công bo v sckhe cng đng an toàn môi sinh

  Tho lun đ b sung them:

   

  Đang tải…
   

   

  Ngh đnh80/2020/NĐ-CP
  ch đưc tiếp nhn, thc hin s dng vin tr sau khiđưc quan thm quynca Vit Nam phê duyt.”(Điu 4.1).
  quan ch qun hoàn toànchu trách nhim qun s dng ngun vin tr mtcách hiu qu”.
  (Điu 4.3)

  -Các th tc điu kinthm đnh phê duytvin tr (t Điu7,8,9,10,11) phc tp, không kh thi không th thc hin đưc trênthc tế, đc bit khon vin tr nh i200.000 USD (Điu 12):

  -Theo VCCI, khong 40-50% d án nh quy mô i100.000 USD

  Câu hi tho lun: nêucác bng chng thc tếc th v vic trin khaiNĐ 80

  Đngh sa đi Điu 4.1 Điu khon. 4.3, NĐ 80:

  Đi vi các khon vintr i 200.000 USD sđưc ngưi nhn tiếpnhn, thc hin sdng không cn schp thun ca cơ quan thm quyn ca VitNam, ngưi nhn chphi thông báo cho cơ quan ch qun.

 

Tin cùng loại